Airports could power 100,000 homes if we covered them in solar panels

in All Blog, Power Blog, Renewable Blog

یکی از فضاهای بزرگ و بلا استفاده سقف ساختمان‌های بزرگ شهری از جمله فرودگاه‌ها است. با استفاده از ظرفیت این فضا و راه‌اندازی مزرعه خورشیدی می‌توان انرژی برق مناطق محلی را تامین کرد.

  • 1
  • 2