پروژه های مخابراتی

پروژه های مخابراتی

راه حل‌های ما

ارتباط بهتر

قسمتی از پروژه‌های مخابراتی

پروژه موقعیت
شبکه ارتباطات PLC
ایران
تامین تجهیزات و نصب ترمینال PLC
ایران
پست فرعی ولتاژ بالا (63/20 کیلوولت) سیاهکلده و فومن
ایران
سیستم ارتباطی همگام سازی نیروگاه سد شهید عباسپور
ایران
9 ایستگاه سیستم تله مترینگ اصفهان
ایران
طراحی و تهیه سیستم نرم افزار تله مترینگ اصفهان
ایران