پروژه‌های زیرساخت شهری

پروژه های زیرساخت شهری

راه حل‌های ما

مسیرهای مطمئن

برخی از پروژه‌های زیرساخت شهری

پروژه موقعیت
ایستگاه قطار طبس
ایران
تولید اکسیژن-مجتمع کارخانه سرچشمه کوپر
ایران
پروژه مبدل های غلظت هوا-مجتمع کارخانه سرچشمه کوپر
ایران
کارخانه معادن چهارگنبد
ایران
ساختمان ضمیمه تصویه خانه اراک
ایران
کمپرسور گاز و ایستگاه پمپ های نکا
ایران
دهکده سولانوریسم -اردبیل
ایران