نیروگاه برق آبی اِم‌تِرا

نیروگاه برق‌آبی
اِم‌تِرا

طراحی، تامین تجهیزات، و اجرای عملیات توسعه پست 33/ 230 کیلوولت نیروگاه برق آبی سد امترا.

پاسخگویی به افزایش تقاضای ساکنان محلی برای دسترسی به برق.

پزوژه

نیروگاه برق آبی اِم‌تِرا

موقعیت

تانزانیا