گواهینامه ها و تقدیرنامه

گواهی‌نامه ها و تقدیرنامه ها

کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ما است

تعهد ما به رشد و ارتقای کیفی، افتخارات ارزشمندی برای ما به ارمغان آورده است. رویکرد ما به مقولۀ کیفیت، محدود به اخذ گواهی‌نامه‌های متعدد نیست، اما حفظ تعهداتمان در تولید محصولات و ارائۀ خدمات ما را در مسیر برخورداری از بالاترین استانداردهای ملی و افتخارات جهانی قرار داده است.

برخی از افتخارات ما