دلیل و هدف از بودن


هویت ما برخاسته از اهداف، مسئولیت ها و ارزش های ما است

چشم انداز ما

پیشرو در تحقق ایده‌هایی که فردایی روشن‌تر، امن‌تر و آبی‌تر می‌سازند.

ماموریت ما

ایجاد زیرساخت برای بهره‌مندی، شکوفایی و خلق ارزش با هدف افزایش کیفیت زندگی.

ارزش‌های ما

ما همواره به سه اصل متعهد بوده و هستیم: انرژی، انسان، محیط زیست.

815218f87fe43b9269bb20bd676111df
انرژی

ما همواره میکوشیم در کلیه مراحل اجرای پروژه‌ها، فرآیندهای تولید و روش‌های سرمایه‌گذاری، نسبت به مدیریت بهینه انرژی متعهد بمانیم.

با این هدف ما هر روز، هرجا و در هر کاری، اصول زیر را رعایت میکنیم:

Satisfaction and Success
انسان

تحقق اهداف، رشد و سوددهی پایدار ما در گرو رعایت حقوق و جلب رضایت کلیه ذینفعان است. با این هدف ما در کلیه روابط کاری و تجاری اصول زیر را رعایت میکنیم:

blue_planet-wallpaper-2560x1600
محیط زیست
منابعی که امروز در دست ما است، متعلق به همه نسل‌ها است. مراقبت کردن از کره خاکی که روی آن زندگی می‌کنیم وظیفه‌ای است که بر عهده همه ماست و باید از پس آن برآییم. با این هدف ما در کلیه فعالیت‌هایمان اصول زیر را رعایت می‌کنیم: