پخش ویدیو

داستان ما

زندگی با تولد آغاز میشود، اما تولد حقیقی جایی در ذهن انسان است. نقطه ای برای تغییر. زمانی که انسان میفهمد برای بودن چیزی باید خلق کرد.
و ما اینجا متولد شدیم، جایی در ذهن پدر، متفکر و موسس ما: محمد پارسا.

و امروز جریان ما همچنان استوار بر باوری است که او نیم قرن پیش کلید زد:

کار ما یافتن مسیر تحقق رویاها نیست.
کار ما ساختن مسیر تحقق رویاها است.

 هدف ما در خانواده بلواندپی، ساختن دنیایی است که در آن، هیچ رویایی رنگ خاموشی نبیند