داستان ما

Aida Suárez Nov 2018 1 scaled
پخش ویدیو

داستان ما

زندگی با تولد آغاز میشود، اما تولد حقیقی جایی در ذهن انسان است؛ نقطه ای برای تغییر؛ هنگامى که دريافتيم، برای بودن باید چیزی خلق کرد. ما اینجا متولد شدیم، جایی در ذهن پدر، متفکر و موسس ما: محمد پارسا.

و امروز جریان ما همچنان استوار بر باوری است که او نیم قرن پیش کلید زد:
“کار ما یافتن مسیر تحقق رویاها نیست؛
 کارمان ساختن این مسیر است.”

هدف ما در گروه بلواندپی، همکاری در ساختن دنیایی است که در آن، هیچ رویایی رنگ خاموشی نبیند.

 هدف ما در خانواده بلواندپی، ساختن دنیایی است که در آن، هیچ رویایی رنگ خاموشی نبیند