پست های فشارقوی

کار ما تامین توان
برای توانمندی است

حوزه کلیدی و راهبردی نیرو، حوزه اصلی فعالیت ما محسوب می‌شود.گروه بلواندپی در حوزه تولید، انتقال، توزیع و  نیروگاه‌های برق، از جمله شرکت‌های پیشرو به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون نظیر انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه‌های برقی، مدیریت و اجرای پروژه، فعالیت می‌کند.

bidboland strong pressur
پروژه پست 230 کیلوولتی بیدبُلند - ایران

طراحی، تامین و اجرای پست های فشار قوی تا ۵۰۰ کیلوولت

bidboland strong pressur02
پروژه پست 230 کیلوولتی بیدبُلند - ایران

تعمیرات، بهره برداری و نگه داری پست های فشار قوی

bidboland strong pressur03
پروژه پست 230 کیلوولتی بیدبُلند - ایران

طراحی و اجرای پست برق دیجیتال

شرکت‌ها