ساختمان، ابنیه و سازه های فلزی و بتنی

ساختمان، ابنیه و سازه های فلزی و بتنی

شهر بهتر زندگی بهتر

گـــروه BLUE&Pبا تکیه بر توان مدیریت پروژه، بهره مندی از ظرفیت هـــای مهندســـی موجود در گروه و تـــوان تامین مالی و جذب ســـرمایه در ایـــن بخش قادر به اجـــرای پروژه در بخش اجرای پروژه های ســـاختمان، ابنیه و ســـازه های فلزی و بتنی و زیرساخت های شهری است.

BLUE&P-presentation-new-2021-19
ساختمان گروه BLUE&P

ساخت و ساز شهری شامل ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری

railway-banner
 

راه سازی و ابنیه فنی راه از جمله پل و تونل

شرکت‌ها