برق

برق

کار ما تامین توان
برای توانمندی است

حوزه کلیدی و راهبردی نیرو، حوزه اصلی فعالیت ما محسوب می‌شود.گروه بلواندپی در حوزه تولید، انتقال، توزیع و  نیروگاه‌های برق، از جمله شرکت‌های پیشرو به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون نظیر انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه‌های برقی، مدیریت و اجرای پروژه، فعالیت می‌کند.

Das Mehrwellen Gas-und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerk vom Typ SCC5-2000E in Paka, Malaysia. Hier kommen zwei Gasturbinen des Typs SGT5-2000E zum Einsatz.

The photo shows the multi-shaft combined cycle power plant (CCPP) of type SCC5-2000E in Paka, Malaysia. The plant is equipped with two SGT5-2000E gas turbines.

تولید برق

NewAge-ElectricBanner_elclines-1200x600

انتقال برق

power-distribution

توزیع برق