اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن

اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن

تگ لاین

گروه BLUE&P با تکیه بر تجربیات موفق در پروژه های مشـــابه و بـــا بهره منـــدی از ظرفیـــت شـــرکای اســـتراتژیک و شـــرکت های زیرمجموعـــه خود در بخش هـــای مختلف معادن در کلیه مراحل از شناسایی تا بهره برداری قادر به تامین مالی، مهندسی، تامین تجهیزات و ماشین آلات تخصصی و اجرای پروژه می باشد

عملیات حفاری حمل مصالح معدن و حفاری روباز در سازه های سد و نیروگاه برق آبی راغون _2
 

شناسایی، عملیات زمین شناسی و اکتشاف معادن

haffari 1
 

عملیات خاکی، حفاری و روبرداری از معادن

product mine
 

استخراج و فرآوری محصول

care-mine
 

بهره برداری و نگه داری معادن

khakbardari
 

عملیات خاکی، خاکبرداری، حمل و کوبش

شرکت‌ها