محصولات نوآورانه

محصولات نوآورانه

تگ لاین

تونل بهداشـــتی هوشمند به گونه ای طراحی گردیده است، که حداکثر محافظت از افراد را در حین عبور از محفظه تونل، تنها در عرض چند ثانیـــه انجـــام می دهد. این تونل می تواند در مبـــارزه علیه کووید ۱۹ به جامعـــه کمـــک شـــایانی نماید. این تونـــل در مدت ۵ ثانیـــه، افراد را از هرگونه ویروس، باکتری، قارچ، کپک و اســـپور سالم ســـازی نموده و از آن می توانـــد برای ورودی مراکز خرید، ســـوپرمارکت ها، دفاتر عمومی، کارگاه ها، کارخانه ها، داروخانه ها، مدارس، فرودگاه ها، بیمارســـتان ها، بنادر، ایستگاه ها و سایر مناطق عمومی استفاده نمود

WhatsApp Image 2020 09 20 at 12.12.35
 
mobleman
 

شرکت‌ها