محصولات معدنی

محصولات معدنی

تگ لاین

گروه BLUE&P با تکیه بر تجربیات موفق در پروژه های مشـــابه و بـــا بهره منـــدی از ظرفیـــت شـــرکای اســـتراتژیک و شـــرکت های زیرمجموعـــه خود در بخش هـــای مختلف معادن در کلیه مراحل از شناسایی تا بهره برداری قادر به تامین مالی، مهندسی، تامین تجهیزات و ماشین آلات تخصصی و اجرای پروژه می باشد

ekteshaf 1
 

اکتشاف

estekhraj 1
 

استخراج

crushing plants
 

فرآوری محصولات معدنی

navard1
 

نورد، لوله و پروفیل

dakal botoni
 

دکل های بتنی خودایستا

شرکت‌ها