محصولات معدنی

تگ لاین

گروه BLUE&P با تکیه بر تجربیات موفق در پروژه های مشـــابه و بـــا بهره منـــدی از ظرفیـــت شـــرکای اســـتراتژیک و شـــرکت های زیرمجموعـــه خود در بخش هـــای مختلف معادن در کلیه مراحل از شناسایی تا بهره برداری قادر به تامین مالی، مهندسی، تامین تجهیزات و ماشین آلات تخصصی و اجرای پروژه می باشد

 

اکتشاف

 

استخراج

 

فرآوری محصولات معدنی

 

نورد، لوله و پروفیل

 

دکل های بتنی خودایستا

شرکت‌ها