کشاورزی و دام

کشاورزی و دام‌پروری

تگ لاین

کلیه فعالیت ها شامل هماهنگی، جهت بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، ماشین ها و ابزارآلات، تاسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگه داری، انبارداری، توزیع، حمل ونقل، تنظیم و تهیه روش انجام کار، طراحی سیستم و دستورالعمل و نظارت بر موارد فوق انجام می گیرد.

Aerial Shot of the Green Fields Being Irrigated with Sprinklers. Large Scale Industrial Farming. Beautiful Sunny Weather. Shot on a Camera in 4K (UHD).

توسعه فعالیت های اقتصادی در حوزه های کشاورزی

round-cylindrical-stacks-straw-left-farm-field-after-harvesting-cereals_252085-2517

تولید و ارائه محصولات کشاورزی و دامپروری

Cattle Cow Farm in New Zealand. You can even see sheep on the typical green hills in back.

اخذ مجوز برای توسعه مراتع

drone-992x800

کشاورزی مدرن

4163567741_bd0ecd3be9_z1 (1)

بیابان زدایی

شرکت‌ها