تامین مالی پروژه های زیرساخت

تامین مالی پروژه های زیرساخت

تگ لاین

پس از ســـال ها تجربه موفق در حوزه های مختلف پروژه های زیرساختی و کســـب دانش، مهارت و توانمندی های فنی و تخصصی، اکنون آماده ایم تا به عنوان سرمایه گذار در این حوزه حضوری موثر داشته باشیم و با تامین هزینه های مالی پروژه های زیرســـاخت در توســـعه و پیشـــرفت اقتصادی جوامع سهیم باشیم.

Supply

تامین مالی پروژه های F+EPC از طریق وام خارجی به پشتوانه ضمانت نامه دولتی برای بازپرداخت وام پروژه (Financing Conventional)

Project-Evaluation

تنظیم مدل اجرای پروژه ها (Model Financial)جهت کمک به روند تامین مالی

bourse-001

سبدگردانی و خدمات بورس

شرکت‌ها