بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین ‌لمللی

تگ لاین

کلیه فعالیت ها شامل هماهنگی، جهت بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، ماشین ها و ابزارآلات، تاسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگه داری، انبارداری، توزیع، حمل ونقل، تنظیم و تهیه روش انجام کار، طراحی سیستم و دستورالعمل و نظارت بر موارد فوق انجام می گیرد.

Web
original
engineer-exhibition

شرکت‌ها